ies@ies.sk      +421 2 4910 1400      Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Úvodné ustanovenia.

1.1 Rozsah platnosti VOP.
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) definujú podmienky obchodnej spolupráce a riadia právne vzťahy, ktoré vznikajú pri predaji tovaru a služieb (ďalej „Tovar“), medzi spoločnosťou IES s.r.o, Nová Rožňavská 136, 83104 Bratislava, IČO 00699454, DIČ: 2020318245, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 304/B ako predávajúcim (ďalej „IES.“) a osobou nižšie definovanou (ďalej len „Kupujúci“).
O kúpu Tovaru z portfólia IES môže prejaviť záujem akákoľvek osoba (ďalej „Záujemca“), avšak Kupujúcim sa môže stať iba osoba, ktorá spĺňa podmienky definované v predmete činnosti IES, obchodnom modeli a v týchto VOP.

1.2. Právny rámec VOP.
VOP tvoria právny rámec zmluvného vzťahu, preto každý nový Kupujúci je povinný pred uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadne oboznámiť s ich obsahom.
Podľa typu Kupujúceho môže byť zmluvný vzťah založený na kúpnej zmluve, rámcovej kúpnej zmluve, zmluve o dielo alebo inej obdobnej zmluve (ďalej „Kúpna Zmluva“).
Tieto VOP sa riadia platnými všeobecne záväznými predpismi SR.

Kupujúci v postavení spotrebiteľa.
Na účely týchto VOP sa spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, činnosti určenej osobitným zákonom, zamestnania alebo povolania (ďalej „Spotrebiteľ“).
Všetky zmluvné vzťahy medzi IES a Kupujúcim v postavení Spotrebiteľa vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia Kúpnou zmluvou, týmito VOP a reklamačným poriadkom IES (ďalej len „Reklamačný poriadok") v tomto poradí, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa, a v niektorých prípadoch zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení.

Kupujúci v postavení podnikateľa alebo osoby zriadenej podľa osobitného predpisu (ďalej len Podnikateľ).
Právne vzťahy medzi IES a Kupujúcim v postavení Podnikateľ výslovne neupravené rámcovou zmluvou, kúpnou zmluvou alebo inou písomnou zmluvou alebo týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

1.3. Kúpna zmluva.
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi IES a Kupujúcim v zmysle týchto VOP a predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Tovaru ponúkaného IES. V Kúpnej zmluve sú dohodnuté obchodné podmienky jednotlivých obchodných prípadov. Všetky zmluvné vzťahy medzi IES a Kupujúcim, založené na Kúpnej zmluve sa riadia týmito VOP.

1.4. Rámcová zmluva.
Rámcovou zmluvou (ďalej len „Rámcová zmluva“) sa rozumie zmluva, uzavretá medzi IES a Kupujúcim v pozícii Podnikateľ, ktorej predmetom sú rámcové podmienky realizácie jednotlivých obchodných prípadov, pre ktoré sa uzatvára Kúpna zmluva alebo obdobná zmluva. V Rámcovej zmluve sú definované najmä zľavy pre jednotlivé skupiny Tovarov, platobné podmienky, dodacie podmienky. V prípade, že s Kupujúcim je uzavretá Rámcová zmluva, tak podmienky v Rámcovej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

1.5. Registrácia v informačnom systéme IES.
Každý Záujemca za podmienok v bodoch 1.1. a 1.2. vyššie sa môže stať Kupujúcim za predpokladu registrácie v informačnom systéme IES. Registráciu je možné zrealizovať nasledujúcimi spôsobmi:
- prostredníctvom obchodných zástupcov IES,
- prostredníctvom internetového portálu IES,
- osobne na centrále IES v Bratislave, alebo na všetkých pobočkách IES.
V rámci registrácie dôjde k identifikácii Záujemcu (občan, podnikateľ, iná osoba, jeho história a pôsobenie na trhu, platobná disciplína, identifikačné údaje z pohľadu Obchodného zákonníka, Zákona o účtovníctve a zákona o DPH), pridelia sa prístupové práva, nastavia sa obchodné podmienky, najmä zľavy, platobné podmienky, dodacie podmienky a podpíšu sa potrebné zmluvné dokumenty.2. Podmienky a etapy realizácie obchodného prípadu.

2.1. Cenový dopyt a ponuka.
a/ Záujemca môže prejaviť záujem o kúpu Tovaru z portfólia IES zaslaním dopytu mailom, faxom, listom, vygenerovaním dopytu na internetovom portáli alebo osloviť telefonicky, resp. osobne niektorého zamestnanca IES. Buď informačný systém IES automaticky alebo príslušný pracovník IES pošle Záujemcovi oznámenie o doručení dopytu a podmienky vypracovania ponuky.

b/ Dopyt podľa regiónu Záujemcu a podľa charakteru dopytu je pridelený na spracovanie pracovníkovi IES, ktorý v rámci registrácie vykoná identifikáciu Záujemcu (bod 1.5 vyššie) a pokiaľ sú splnené podmienky pre realizáciu obchodného prípadu, tak Záujemca obdrží cenovú ponuku alebo je vyzvaný na doplnenie údajov.

c/ Cenová ponuka obsahuje obvykle všetky podmienky uvedené vo VOP, prípadne v Rámcovej zmluve a obsahuje aj špecifické podmienky daného obchodného prípadu (najmä dodací termín, ceny, dostupnosť Tovaru, platnosť ponuky). Pokiaľ sú podmienky v dopyte odlišné od dohodnutých podmienok v Rámcovej zmluve alebo vo VOP alebo sú nesplniteľné a nie sú v cenovej ponuke výslovne upresnené zo strany IES, tak platia podmienky vo VOP, resp. v Rámcovej zmluve.

d/ IES sa zaväzuje, že pri využívaní internetového portálu v obchodných vzťahoch bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania Tovaru na internetovom portáli.

2.2. Objednávanie Tovaru
a/ Záujemca si môže objednať tovar faxom, emailom, cez internetový portál vyplnením objednávkového formulára, listovou zásielkou alebo odovzdaním písomnej objednávky osobne prostredníctvom obchodných zástupcov, resp. na niektorom pracovisku IES.

b/ Ak Záujemca objednávku zaslal do IES, tak informačný systém IES, resp. zodpovední pracovníci IES pošlú Záujemcovi oznámenie o doručení objednávky. Toto oznámenie (v prípade internetového portálu sa toto oznámenie zasiela automaticky) sa nepovažuje za záväznú akceptáciu objednávky a má len informačný význam pre potreby Záujemcu o tom, že jeho objednávka bola doručená do IES. Pokiaľ Záujemca nedostane oznámenie o doručení objednávky, tak sa považuje za nedoručenú. Súčasťou oznámenia o doručení objednávky môže byť žiadosť IES o doplnení chýbajúcich údajov, resp. opravu chybných údajov.

c/ Objednávka môže byť sformulovaná Záujemcom na základe predošlej ponuky alebo na základe už existujúceho zmluvného vzťahu alebo bez akejkoľvek previazanosti na existujúcu/neexistujúcu obchodnú spoluprácu.

d/ Objednávka od Podnikateľa musí obsahovať údaje, nutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, a to: dátum vystavenia objednávky, číslo objednávky, objednávací kód a jednoznačný popis Tovaru podľa aktuálneho cenníka, množstvo objednávaného Tovaru, kúpnu cenu jednotlivých komodít a celkovú kúpnu cenu objednávaného Tovaru, obchodné meno Záujemcu, jeho sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, identifikáciu platiteľa podľa zákona o DPH (IČ pre DPH alebo označenie Neplátca DPH), miesto plnenia, spôsob dodania Tovaru do miesta plnenia, číslo Rámcovej zmluvy (ak je podpísaná), požadovaný termín plnenia a odvolávku na číslo ponuky, ak bola zaslaná.

e/ Objednávka od Spotrebiteľa musí obsahovať údaje, nutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, a to: dátum vystavenia objednávky, objednávací kód a jednoznačný popis Tovaru podľa aktuálneho cenníka, množstvo objednávaného Tovaru, kúpnu cenu jednotlivých komodít a celkovú kúpnu cenu objednávaného Tovaru, miesto plnenia, spôsob dodania Tovaru do miesta plnenia, požadovaný termín plnenia a odvolávku na číslo ponuky, ak bola zaslaná.

f/ IES neručí za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od zaslania ponuky/objednávky do času potvrdenia predmetu objednávky (viď bod 2.3.a/ nižšie) zo strany IES, napríklad ak došlo k prekročeniu limitu platnosti ponuky alebo došlo k zmene podmienok (ceny, dostupnosť atď.).

g/ V prípade, že v objednávke Záujemca uvedie osoby, zodpovedné za prevzatie Tovaru, (napr. meno, priezvisko a telefónne číslo osoby splnomocnenej alebo poverenej na prevzatie dodaného Tovaru), tak Záujemca sa zaväzuje bezodkladne informovať IES o zmene kontaktu uvedeného v objednávke. IES nezodpovedá za škodu spôsobenú splnomocnenou alebo poverenou osobou, ktorá mu bola oznámená Záujemcom, avšak v čase prevzatia dodávky už nebola osobou oprávnenou konať za Záujemcu.

h/ V prípade, že v objednávke Záujemca (Podnikateľ) uvedie osoby, zodpovedné za prevzatie Tovaru a ide o osoby v inom, ako zamestnaneckom pomere k Záujemcovi, tak vydanie Tovaru môže byť zrealizované iba v prípade, že medzi Záujemcom a IES je uzatvorená zmluva o sprostredkovaní podľa nariadení GDPR.

2.3. Vznik zmluvného vzťahu
a/ Objednávka doručená IES sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Záujemcu. Zmluvný vzťah medzi IES a Záujemcom môže vzniknúť iba na základe písomného potvrdenia predmetu objednávky (minimálne typ a množstvo Tovaru, cena, dodací termín, spôsob a cena za dopravu, spôsob úhrady kúpnej ceny). Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú momentom, kedy potvrdenie predmetu objednávky (nie oznámenie o doručení objednávky podľa bodu 2.2.b/ vyššie) zo strany IES je doručené Záujemcovi, ktorý sa tak stane Kupujúcim. Doručenie potvrdenia je realizované formou a spôsobom, ktorý si zmluvné strany dohodli.

b/ V prípade, že IES vykonalo zmeny v pôvodnej objednávke Záujemcu, tak tieto zmeny musí Záujemca písomne potvrdiť (akceptovať) a až tak upravená objednávku môže byť považovaná za základ pre uzatvorenie zmluvného vzťahu, pričom sa postupuje podľa bodu 2.3.a/ vyššie

c/ IES si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvný vzťah, ak - v návrhu objednávky zo strany Záujemcu boli uvedené chybné údaje (napr. identifikačné údaje Záujemcu, IES, cena, popis Tovaru, nerealizovateľný dodací termín alebo nerealizovateľný spôsob dodania atď.),
- došlo k vypredaniu zásob medzi zaslaním návrhu objednávky a uzatvorením Kúpnej zmluvy
- nastala nedostupnosť Tovaru z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru,
- z dôvodov vyššej moci nie je možné dodať Tovar,
- v dôsledku zmien objektívnych podmienok nie je možné od IES spravodlivo požadovať dodanie Tovaru
O dôvodoch nemožnosti uskutočniť dodávku a neakceptovať návrh objednávky bude IES Záujemcu bezodkladne informovať.

d/ Doručenou objednávkou je Záujemca viazaný. K účinnému jednostrannému odvolaniu návrhu objednávky zo strany Záujemcu dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde na e-mail IES objednavky@ies.sk, resp. na e-mail zástupcu IES priradeného Záujemcovi skôr, ako IES potvrdí (akceptuje) predmet objednávky Záujemcu.

e/ Pri predaji v obchodnom prípade, ktorému nepredchádzala objednávka, a pri ktorom bola Kúpna zmluva medzi IES a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá v rámci súčasnej fyzickej prítomnosti zástupcu IES a Kupujúceho na predajnom mieste IES, sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú prevzatím Tovaru, podpisom predajného a dodacieho dokladu a zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim podľa podmienok dohodnutých v tomto obchodnom prípadu alebo podmienok v Rámcovej zmluve.

f/ Kúpnou zmluvou sa IES zaväzuje, že za podmienok stanovených v Kúpnej zmluve, podmienok týchto VOP a Rámcovej zmluvy, ak je podpísaná, Kupujúcemu dodá Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, a prevedie na neho vlastnícke právo k Tovaru podľa podmienok VOP (viď bod 9), prípadne podmienok Rámcovej zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a riadne a včas zaplatí IES dohodnutú cenu.

g/ K dodanému Tovaru IES vystaví faktúru alebo zjednodušenú faktúru a dodací list, ktoré budú doručené, resp. odovzdané Kupujúcemu podľa dohodnutých podmienok v Kúpnej zmluve, resp. podmienok konkrétneho obchodného prípadu.

h/ Ak si Kupujúci objednal Tovar v rámci predajnej akcie, tak Kúpna zmluva sa riadi okrem VOP a podmienok Rámcovej zmluvy (ak bola podpísaná) aj záväznými podmienkami príslušnej akcie.

2.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

2.4.1. Kúpna zmluva medzi Kupujúcim – Podnikateľom a IES
a/ Právo Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy pred začatím plnenia zmluvy. Ak v predzmluvnom vyjednávaní nebolo zakázané odstúpenie od zmluvy (napríklad pri objednávke vysoko špecifického Tovaru), tak Kupujúci môže odstúpiť od konkrétnej Kúpnej zmluvy pred začatím plnenia predmetu Kúpnej zmluvy zo strany IES najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa rátaného od obdržania emailového potvrdenia predmetu objednávky.

b/ Právo Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy po začatí jej plnenia od IES. V prípade, že došlo k potvrdeniu predmetu objednávky zo strany IES a IES začalo plnenie Kúpnej zmluvy, tak k zrušeniu objednávky zo strany Kupujúceho môže dôjsť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán. Kupujúci berie na vedomie, že v tomto prípade bude musieť uhradiť prípadné preukázateľné náklady, spojené so začatím realizácie obchodného prípadu.

c/ Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim formou vrátenia časti alebo všetkého Tovaru. Kupujúci môže vrátiť nepotrebný alebo nepredajný tovar do IES za predpokladu, že nebol použitý, je nepoškodený a nachádza sa v originálnom balení. Tovar je možné vrátiť až po obojstrannom odsúhlasení podmienok vrátenia (spôsob dopravy, náklady na dopravu, skonto poplatok).

d/ Právo IES odstúpiť od Kúpnej zmluvy IES má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pokiaľ
- Kupujúci je v omeškaní s akoukoľvek úhradou záväzku voči IES
- Kupujúci sa dostal do platobnej neschopnosti, alebo je v exekúcii, alebo bol na neho vypísaný konkurz, alebo boli uvalené na neho iné reštrikčné opatrenia zo strany štátnych orgánov, orgánov miestnych samospráv alebo finančného sektoru,
- Kupujúci neprevzal Tovar v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste a dohodnutým spôsobom. V tomto prípade ale nezaniká právo IES na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov,
- z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností IES vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od IES spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa IES s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote.

e/ Spôsob doručenia odstúpenie od Kúpnej zmluvy Akékoľvek odstúpenie od konkrétnej Kúpnej zmluvy musia zmluvné strany zaslať na emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré si zmluvné strany dohodli v Kúpnej alebo Rámcovej zmluve. Súčasne musí vypovedajúca strana obdržať od zodpovedného pracovníka protistrany potvrdenie prijatia tohto odstúpenia.

2.4.2. Kúpna zmluva medzi Kupujúcim – Spotrebiteľom a IES
a/ V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, vrátane objednávky v internetovom obchode, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu:
- do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru,
- alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,
- alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

b/ V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 2.4.2.a/ týchto VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako sú náklady na dodanie; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku tým nie je dotknuté. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý IES. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy IES. Bez ohľadu na lehotu na vrátenie platieb Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, platby podľa tohto článku týchto VOP budú IES uhradené v prospech Kupujúceho až po doručení vráteného Tovaru IES podľa článku 2.4.2.c/ týchto VOP alebo po tom, čo Kupujúci predloží IES doklad preukazujúci zaslanie Tovaru späť IES. Úhrada platieb podľa tohto článku bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, okrem prípadu, ak sa Kupujúci s IES dohodli na inom spôsobe úhrady platieb Kupujúcemu bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

c/ Po uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci vrátiť Tovar alebo osobne v ktoromkoľvek predajnom mieste IES alebo zaslaním na adresu IES, kde bol Tovar zakúpený. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať IES najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný Kupujúcim na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým IES, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša IES. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť IES úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti. V prípade, ak Kupujúci vráti Tovar IES akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má IES voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým IES vznikla.

d/ Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v prípadoch
- predaja Tovaru, ktorého Kúpna cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý IES nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy;
- predaja Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného konkrétneho Kupujúceho;
- vykonania naliehavých úprav, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal IES.

e/ Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je IES oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

f/ Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku 2.4.2.a/ týchto VOP je Kupujúci povinný informovať IES o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu IES, alebo e-mailom na e-mailovú adresu IES: ies@ies.sk. Súčasne musí vypovedajúca strana obdržať od protistrany potvrdenie prijatia tohto odstúpenia.3. Kúpna cena, zľavy, bonusy, ceny obalov, náklady na dopravu a iné logistické operácie.

3.1. Kúpna cena
Cena za Tovar (ďalej Kúpna cena) je určená na základe obchodnej politiky IES, a typu obchodného prípadu, a to:
- zaradením Záujemcu/Kupujúceho do príslušnej skupiny klientov podľa obratu a skupiny Tovaru.
- priznaním tzv. projektovej ceny
- priznaním špeciálnej ceny v rámci balíkového naskladnenia
- priznaním špeciálnej (akciovej) ceny
- uvedením ceny na internetovom portáli
Jednotlivé ceny sa určujú v rámci ponukového konania pri tvorbe Kúpnej zmluvy, alebo sú určené v Rámcovej zmluve.

3.2. Zmeny cien
Pokiaľ má IES dohodnuté ceny s Kupujúcim v Rámcovej zmluve, tak zmeny cien musí IES oznámiť Kupujúcemu v Rámcovej zmluve v dohodnutom časovom predstihu. IES si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v internetovom obchode bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho a IES odporúča Kupujúcemu, aby si pred odoslaním objednávky vždy overil aktuálne ceny za Tovar na internetovom portáli,

3.3. Typ ceny
IES je platcom DPH, preto pri tvorbe ponuky, objednávky a faktúry sú jednotkové ceny vždy uvádzané bez DPH,
avšak v súlade so zákonom o DPH, sú na zjednodušenej faktúre jednotkové ceny s DPH.
Rovnako tak všetky ceny v cenníkoch sú uvedené ako ceny bez DPH.

3.4. Zľavy a bonusy
V súlade s obchodnou politikou IES poskytuje Kupujúcemu rôzne zľavy podľa veľkosti objednávky, resp. typu projektu.
Bonusy IES poskytuje Podnikateľom na základe dosiahnutého ročného obratu, resp. za včasnú platbu Ako zľavy, tak bonusy, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté, sú spätne nenárokovateľné zo strany Kupujúceho a sú uznané iba za predpokladu splnenia zmluvných podmienok.

3.5. Cena dopravy a iných logistických operácií.
Ak nie je v Kúpnej zmluve alebo v Rámcovej zmluve dohodnuté inak, tak IES je oprávnené fakturovať Kupujúcemu náklady na dopravu Tovaru na dohodnuté miesto dodania. V prípade špecifického tovaru si Kupujúci objedná neštandardné množstvá (napr. delenie káblov), alebo neštandardné balenie, alebo neštandardnú formu dodávky, má IES právo požadovať od Kupujúceho úhradu týchto nákladov, ktoré predloží Kupujúcemu v ponukovom konaní alebo dodatočne, ak neboli tieto náklady dopredu známe, ale bol na to Kupujúci upozornený.

3.6. Cena nevratných a vratných obalov.
V cene Tovaru je započítaná cena nevratných obalov. V prípade, že výrobca Tovaru si bude účtovať cenu za vratný obal, tak táto cena bude za tieto vratné obaly fakturovaná Kupujúcemu v súlade s podmienkami pre prácu s obalmi - článok 7 nižšie.4. Platobné podmienky
a/ Kúpna cena môže byť uhradená v hotovosti, na dobierku, na zálohovú faktúru a na faktúru so splatnosťou. Kupujúci-Spotrebiteľ uhrádza Kúpnu cenu zásadne v hotovosti alebo na dobierku.

b/ V prípade, že Kupujúci-Podnikateľ chce uhrádzať kúpnu cenu cez faktúru so splatnosťou, musí byť s Kupujúcim-Podnikateľom podpísaná Rámcová zmluva, kde budú definované všetky podmienky realizácie obchodných prípadov vrátane doby splatnosti.

c/ Pri prvom obchodnom prípade musí byť úhrada vždy realizovaná na zálohovú faktúru alebo v hotovosti.

d/ V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, budú účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z nezaplatenej sumy faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

e/ Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet IES alebo sú prevzaté pri platbe v hotovosti pracovníkom odbytu IES, resp. pracovníkom doručovacej služby.5. Dodacia lehota
5.1. Dodacia lehota vychádza z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov, povahy Tovaru a spôsobu objednania Tovaru.

5.2, Dodacia lehota v ponuke je orientačná a slúži pre potreby Záujemcu.

5.3. Pri zaslaní objednávky Záujemcom je dodacia lehota uvedená zo strany IES v potvrdení predmetu objednávky. Pokiaľ je táto dodacia lehota iná ako požadoval Záujemca, je pre vznik zmluvného vzťahu potrebná akceptácia zo strany Záujemcu.

5.4. Pokiaľ je Tovar objednávaný prostredníctvom internetového obchodu, tak dodacie lehoty tam uvedené sú orientačné vzhľadom na vybraný spôsob dopravy a skladovú dostupnosť, pretože až záväzné potvrdenie zo strany IES takto vygenerovanej objednávky a následnou akceptáciou Záujemcom sa stáva zmluvným dokumentom.

5.5. Pri predaji s platbou v hotovosti a na dobierku je dodacia lehota určená dňom vystavenia zjednodušenej faktúry, resp. dňom prevzatia Tovaru dopravnou službou. Termín dodania musí byť dohodnutý v ponukovom konaní a je záväzný pre zmluvné strany. Pokiaľ Záujemca nekúpi Tovar v dohodnutý termín alebo neprevezme zásielku, tak IES má právo predať tovar inému Záujemcovi. V prípade neprevzatia Tovaru od dopravnej spoločnosti tým ale nie sú dotknuté práva IES na náhradu preukázateľných škôd a viac nákladov.

5.6. Pokiaľ IES nie je schopné dodať Tovar v dohodnutom termíne, a je jedno, z akých príčin, tak zašle Kupujúcemu informáciu o príčinách neplnenia zmluvných podmienok a navrhne nový termín alebo náhradný tovar. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo akceptovať nový termín dodania alebo náhradný tovar. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu neplnenia dodacej lehoty má Kupujúci nárok na náhradu preukázateľných škôd a viac nákladov.6. Dodávka tovaru.

6.1. Miesto plnenia.
Podľa zmluvných podmienok pri rešpektovaní platnej legislatívy miesta plnenia sú
- priestory IES na centrále, alebo na pobočkách pri osobnom odbere Tovaru
- priestory Kupujúceho, alebo miesto určené Kupujúcim pri dodávke Tovaru dopravnými prostriedkami IES
- miesto, kde Tovar prevezme dopravná spoločnosť od IES.
Ak Tovar dopravuje IES alebo dopravná spoločnosť, tak Kupujúci je povinný poskytnúť presnú adresu doručenia a kontaktnú osobu, ktorá má právo Tovar prevziať. V opačnom prípade má IES právo na úhradu viac nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku nedoručenia, resp. opakovaného doručenia Tovaru z viny Kupujúceho.

6.2. Prevzatie Tovaru
a/ Tovar sa považuje za dodaný v okamžiku jeho prevzatia podľa bodu 6.1.

b/ Kupujúci je povinný Tovar pri preberaní skontrolovať a pri zistení akýchkoľvek zjavných vád a nedostatkov je povinný tieto ihneď oznámiť IES pri osobnom prevzatí alebo pri doručení dopravnými prostriedkami IES a zistené vady a nedostatky uviesť v dodacom liste

c/ Pri dodaní objednaného Tovaru dopravnou spoločnosťou je Kupujúci povinný objednaný Tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto na mieste oznámiť dopravcovi (s ktorým spíše protokol o vadách alebo iný písomný dokument, ktorý následne podpíše), alebo ich najneskôr do 24 hodín od prevzatia Tovaru oznámiť IES.

d/ Reklamácie mechanického poškodenia Tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí je Kupujúci povinný uplatniť u IES najneskôr do 48 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebude možné uznať. Náklady na zaslanie Tovaru do IES hradí Kupujúci pokiaľ nie je dohodnuté inak.

e/ Poškodený Tovar nesmie byť používaný až do úplného vyriešenia reklamácie.

f/ Pokiaľ má Tovar prevziať iná osoba, ako je uvedené v objednávke alebo Kúpnej zmluve Kupujúcim, tak táto zmena v osobách musí byť preukázateľne potvrdená oprávnenou osobou Kupujúceho.7. Obaly a vratné obaly

7.1. Cena nevratného obalu.
V cene Tovaru je započítaná cena nevratného obalu

7.2. Cena vratného obalu.
V prípade, že Tovar je dodaný s vratným obalom (napr. káblové cievky a bubny, drevené palety, kovové boxy), Kupujúci uhradí popri Kúpnej cene za Tovar aj cenu za vratné obaly uvedenú v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.

7.3. Spôsob vrátenia vratných obalov.
Pokiaľ sa IES a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci vracia vratné obaly na vlastné náklady po tom, ako vopred oznámi IES požiadavku na vrátenie vratných obalov. Oznámenie Kupujúci zašle do IES dohodnutým spôsobom, pričom vrátenie môže realizovať až po obdržaní akceptácie zo strany IES.

7.4. Zrážky za opotrebovanie vratného obalu.
Kupujúci je povinný vrátiť vratné obaly čisté a nepoškodené, t.j. minimálne v stave, aby ich bolo možné opätovne použiť bez nutnosti ich opravy. V prípade poškodenia IES posúdi mieru poškodenia a nákladov na opravu, ak je možná, a oznámi Kupujúcemu výšku týchto nákladov. Po vzájomnom odsúhlasení výšky škody bude výkupná cena za vratné obaly stanovená podľa odst. 7.2. a 7.5. týchto VOP znížená o odsúhlasenú výšku škody. V prípade, že medzi Kupujúcim a IES nedôjde k dohode o výške škody, IES nie je povinná vratný obal odkúpiť a vratný obal tak zostáva majetkom Kupujúceho.

7.5. Výkupná cenu za vratné obaly
Na základe vystaveného dobropisu IES uhradí Kupujúcemu dohodnutú cenu za vratný obal rovnakým postupom, ako boli vratné obaly predané. Pokiaľ sa IES a Kupujúci nedohodnú inak, IES popri Kúpnej cene za Tovar odkúpi vratné obaly za výkupnú cenu
a/ rovnajúcu sa predajnej cene vratných obalov, ak ich Kupujúci vráti a doručí IES do 3 mesiacov (vrátane) odo dňa doručenia Tovaru a vratných obalov Kupujúcemu,
b/ rovnajúcu sa 2/3 predajnej ceny vratných obalov, ak ich Kupujúci vráti a doručí IES v období od 3 do 8 mesiacov (vrátane) odo dňa doručenia Tovaru a vratných obalov Kupujúcemu, alebo
c/ stanovenú vzájomnou dohodou (nie však vo výške presahujúcej 1/2 predajnej ceny vratných obalov), ak ich Kupujúci vráti a doručí IES po uplynutí 8 mesiacov odo dňa doručenia Tovaru a vratných obalov Kupujúcemu.

7.6. Cena za neštandardné balenie a iné logistické operácie.
IES je oprávnená vyúčtovať Kupujúcemu náklady v prípade, že Kupujúci požaduje:
- dodávku v neštandardných baleniach,
- dodávku v neštandardných množstvách (odvíjanie a rezanie káblov a chráničiek
Všetko za predpokladu, že IES vopred informoval Kupujúceho o štandardných baleniach a množstvách Tovaru.8. Poistenie a nebezpečenstvo škody.
8.1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom dodania Tovaru Kupujúcemu v zmysle článku 5 týchto VOP. 8.2. IES neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky pri použití dopravnej spoločnosti. 8.3. IES neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru prepravnou službou.9. Prevod vlastníckeho práva k Tovaru.
Ak nebude dohodnuté v Kúpnej zmluve alebo v Rámcovej zmluve inak, tak vlastnícke právo k Tovaru po jeho prevzatí prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením Kúpnej ceny.10. Zodpovednosť za vady, záručné a reklamačné podmienky

10.1. Záručné a reklamačné podmienky
Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v Reklamačných podmienkach IES, ktoré je možné nájsť na www.ies.sk IES nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.

10.2.Zodovednosť za vady
Pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak, zodpovednosť za vady Tovaru sa riadi ustanoveniami Rámcovej zmluvy. Pokiaľ tam nie sú uvedené, tak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.3. Tolerancie v množstve
Pri Tovare, kde je to dané jeho charakterom a podmienkami výrobcu (napr. káble a vodiče), IES sa zaväzuje, že skutočne dodané množstvo sa nebude líšiť o +/-4% z objednaného množstva a Kupujúci sa zaväzuje, že bude tento rozdiel akceptovať, pričom IES bude fakturovať iba skutočne dodané množstvo. Pre káble a vodiče platí, že tolerancia presnosti merania ich dĺžky je 1%. Kupujúcemu nebude uznaná reklamácia na dodanú dĺžku, ak rozdiel medzi fakturovaným množstvom a množstvom nameraným Kupujúcim nebude vyšší ako 1% (t.j. nebude to považované za vadu).11. Poplatky do recyklačného fondu
IES si vyhradzuje právo fakturovať poplatok do recyklačného fondu pre každý produkt, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.12. Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú uvedené na internetovej stránke IES (www.ies.sk).13. Záverečné ustanovenia

13.1. Platnosť a účinnosť VOP
Tieto VOP sú platné, účinné a záväzné od 1.4.2020.

13.2. Dostupnosť VOP
Platné a účinné znenie VOP je Kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke IES (www.ies.sk) a tiež na každom predajnom mieste IES.

13.3. Zmeny VOP
IES si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky, alebo zákonov a to bez súhlasu Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci a IES majú uzatvorenú Rámcovú zmluvu, tak IES je povinné informovať Kupujúceho pred novou platnosťou a účinnosťou v termínoch a formou, dohodnutých v Rámcovej zmluve.

13.4. Odsúhlasenie VOP v prípade nákupu cez internetový portál
Záujemca, prípadne Kupujúci, pred uskutočnením, resp. odoslaním objednávky na internetovom portáli IES je povinný sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP platných a účinných v čase uskutočnenia, resp. odoslania objednávky. Uskutočnením, resp. odoslaním objednávky sa Záujemca, resp. Kupujúci zaväzuje, že sa riadne oboznámil s informáciami, ktoré mu budú zaslané IES po uskutočnení, resp. odoslaní objednávky.V Bratislave, dňa 31.3.2020

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava

tel.: + 421 2 49101 400
fax.: + 421 2 49101 412

IČO: 00699454
Obchodný register Okresného súdu Bratislava1 Oddiel: Sro, vložka: 304/B. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.